Kinh Pháp Bảo Đàn – Lục Tổ Huệ NăngKinh Pháp Bảo Đàn – Lục Tổ Huệ Năng.
– Nghe và tải mp3 trên Google Drive
– Đọc và tải PDF
Pháp Bảo Ðàn Kinh là một quyển Kinh chuyên hoằng Pháp Ðốn Giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới.

Lục Tổ là người Không biết chữ, nhưng nói ra lời nào cũng đúng ý Phật. Tổ nói “Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự”. Như vậy, người đọc nên được ý quên lời, chớ nên chấp lời nghịch ý. Như Lục Tổ nói “Nay ta gượng nói ra, khiến ông bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói, mới cho biết ít phần”.

Chớ hiểu theo lời nói là chớ chấp lời mà nghịch ý; mới cho biết ít phần là được ý mà quên lời, nói được ý là phải đốn ngộ ý của Tổ, cũng là ý của Phật vậy. Phật nói “Sự suy lường phân biệt chẳng thể hiểu được pháp này”. Hễ nói đã chứng thì chẳng thể tỏ rõ cho người biết, nếu nói chẳng chứng thì thuyết lý chẳng thể liễu triệt, nên pháp đốn giáo này chẳng phải muốn người hiểu theo lời, cần phải tự tin, tự tu, tự chứng, tự ngộ mới được. Nếu chỉ dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường là trái với ý Tổ. Phật có nói “Như Lai dùng tất cả thí dụ để diễn đạt mọi việc thì được; nhưng chẳng thí dụ nào có thể diễn đạt pháp này”. Tại sao vậy? Vì tự tánh bất khả tư nghì, tâm trí chẳng đến được. Vậy phải tin rằng: miệng luận bàn, tâm suy lường là việc chướng đạo vậy.

Ðối với pháp thế gian thì dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường có thể thấu hiểu được; với pháp xuất thế gian dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường lại càng xa với Ðạo. Cổ Ðức nói “Ðối với việc này, có tâm chẳng thể cầu, vô tâm chẳng thể đắc, ngôn ngữ chẳng thể thông đạt, im lặng chẳng thể thấu suốt”. Quyển Kinh này, mỗi phẩm đều có tỏ bày ý chỉ như thế, xin độc giả tự xét kỹ xem! Nói tóm lại, Pháp Đốn Giáo này là khai thị cho người học Ðạo để y theo Chánh Pháp tu hành cho đến đốn ngộ mà thôi.

Thích Duy Lực.

#KinhPhápBảoĐàn #HòaThượngDuyLực #ThiềnTông #TổSưThiền #LụcTổHuệNăng #masterhuineng #masterofzen

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/am-nhac/

20 thoughts on “Kinh Pháp Bảo Đàn – Lục Tổ Huệ Năng

 1. lìa được vọng tức là bỏ xuống được nữa gánh. Lìa luôn được chơn là vứt luôn thêm nữa gánh. Hành giả bây giờ chỉ còn lại tay không ung dung mà đi vào chợ

 2. Tiếng nhạc nền ở đây không phải vô tình, nó hiển hiện tâm còn vấn vương tình chấp (ưa, ghét) của phàm thế gian.
  Nếu không có nhạc nền, chỉ lời đọc, thì người nghe sẽ không phát hiện tình chấp khởi của chính mình khi đang nghe.

 3. Bấc cứ ai về sau nay nếu thấy được chổ KHÔNG THỂ Ô NHIỄM TRONG TỰ TÂM thì tự xác quyết rằng Lục Tổ đã ấn chứng cho mình giống như ngài Hoài Nhượng thiền Sư vậy .

 4. Chân Thành Cảm Ơn Chương Trinh Đa Chia Sẻ..KINH PHÁP BẢO ĐÀN….

  MẮT, TAI ,MŨI ,LƯỠI , THÂN , TÂM..
  LỤC TỔ HUỆ NĂNG VỐN NGƯỜI TRẦN..
  HỌC KINH PHÁP BẢO ĐÀN NÀY …
  THÂN , TÂM, RỔNG LẶNG. NHÃN NHƯỜNG THÔNG THƯƠNG…

 5. Phật Tánh ở nơi ta. Ngoài ta tìm Phật ắt theo Tà. Theo tà đi trong lục đạo. Đi trong lục đạo biết kiếp nào ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *